Recommended For You

About the Author: JhoMhel Vlogs

41 Comments

  1. Bumalik na sa tao ang kalapastanganan sa kalikasan….sana'y magsilbing aral ito sa lahat hindi lang sa mga taga Banaue……..wag po nating abusuhin ang kalikasan at laging isioin ang mag payaman….hindi yan mangyayari kung hindi inabusi ang kabundukan…..God's way of reminding us to take care and love our natural resources….and here it is God's reminders in a hard way….and unpleasantly…

  2. Nakakakungkot…ngaun ko lang ito nangyari sa Banaue…..sana hindi masira ang Philippine pride at one of the 8 wonders of the world.. ang Banaue Rice Terraces…..

  3. Beleive in the lord jesus christ invite him in your heart as your saviour and lord and you will be safe along with your family and your country

  4. pakinggan nyo ito ISAIAS 24.1-5 hahatulan ni YAHWEH ang sanlibutan masdan ninyo, ang daigdig ay wawasakin ni YAHWEH sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ang mga tao. lisa ang sasapitin ng lahat mamamayan at saserdote , panginoon at alipin; katulong at panginoon, nagtitinda't namimili, nangungutang at nagpapautang. mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangan dito; mangyayari ito sapagkat sinabi ni YAHWEH. malulungkot at tatangis ang daigdig manlulumo and daigdig, gayon din ang kalangitan. ang daigdig na ito ay magiging karunal-dumal. jesus is coming mag-isip tayo hindi nag bibiro ang DIYOS repent before its too late god bless.

  5. Kailangan na natin harapin ang panginuon humingi na tayo ng kapatawaran sa kanya at mag balik luob na tayo bago pa mahuli ang lahat. Iisa na ang nangyayari buong mundo. Baha guho ng lupa bagyo lindol at iba pa. Ingat tayo palagi at manalangin na sana palagi tayong gabayan ng panginuon.

  6. NANONOOD LANG ANG MGA TAO AT TOMATAWA PA, WALA SILANG GALAW PARA MASALBA ANG PARANG MGA BANGKA NA SASAKYAN AT MGA BABOY. MGA TAGA BANAUE MAGANDA ANG VIEWING NILA.

  7. Sa nangyayari ngayon sa mundo, ang mga kalamidad ngayon lalo ang pandemia para ipaalala sa atin na may Diyos talaga na karapat-dapat purihin at sambahin, Ang Diyos na lagging nakatingin satin kahit sa isip pa natin ay alam nya, alam niya kung anong klasing tao tayo. Pero anong ginawa natin?, lumuluhod tayo sa diyos-diyosan, mga idols,mga imahe na gawa ng tao, may karapatang magsilos ang Diyos dahil siya ang lumikha ng lahat. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos Ama sa sangkatauhan binigyan parin tayo ng chance para mapatawad through His begotten son Jesus Christ. Sa kabanalan ng Diyos Ama tayong makasalanang tao na paulit-ulit nagkasala lalo na sa pagviolate sa mga utos ng Diyos Ama. Dahil makasalanan tayo, Juan 1:18 “Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.” Ang katutuhanan si Hesus ay isa ng banal na espirito bago nilikha ang daigdig. Sabi ni Hesus sa Juan 17:5” Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Sa katunayan nasa tabi ng Diyos Ama ang bugtong anak nya si Hesus nong nilikha ang daigdig. Genesis 1:26 “Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.” Nong bago bumaba sa daigdig si Hesus hinanda ng Diyos Ama ang katawang tao na mapapasukan ni Hesus yon ang pinanganak ni Maria. John 1:14 “The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.” Sabi ni Hesus Juan 10:30 “Ako at ang Ama ay iisa.” Dahil mula sya sa sinapupunan ng Diyos Ama at dala-dala nya ang salita ng Diyos Ama. Mananampalataya tayo kay Hesus at tanggapin natin sya sa puso natin as our savior, our heavenly King and our loving God. Nagsakripisyo si Hesus dahil sa kasalanan nating lahat. Sobrang mahal tayo ng Diyos Ama para masalba tayo sa darating ng paghuhukom. Sinakripisyo ng Diyos Ama ang kanyangbugtong Anak. Humingi ng taos-pusong kapatawaran sa lahat ng kasalanan nating lahat. Nagsimula na naghahari sa mundo si Hesus. Lahat ng kasalanan natin ay pinaalala, tulad ng ang kasalananng mga magulang ay mangyayari ulit sa mga anak at kapatid kung hindi pa humingi ng tawad ay mangyayari pa sa mga apo. Kaya lahat ng tao ay nagkasala at kailangan talaga humingi ng kapatawaran, kaya lang ang nangyari gagawa nanaman ng kasalanan. Katakutan natin ang Diyos sa galit nya. Bago ang paghahatol maraming pagsubok pa darating sa mundo na lalong nagpapasama ng tao, kaya dito sa mundo hinulog ang mga anghel na tinakwil ng Diyos. Sisirain ng Diyos ang mundo, papaulanan ng apoy, puputok ang lahat ng bulkan at babaha ng apoy lampas sa pinakamataas ng lupain, yan ang katapusan sa mundo at habang-buhay na kaparusahan. Kaya unti-unti ng tumaas ang temperatura ng mundo. Mabilisang pagkalusaw ng mga yelo. Bago mahuli ang lahat si Hesus lang ang tanging pag-asa para mapatawad tayo ng Diyos, John 14:6 "Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." sa pinapromised ni Hesus, 1 John 2:25 “And this is what he promised us-ETERNAL LIFE.” Sabi ni Hesus sa Juan 17:24 “Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig.” Ang bagong mundo na isang paraiso na nilaan ng Diyos sa mga banal at mga taong napatawad ng Diyos.

  8. In jesus name .please Lord save BANAUE IFUGAW LORD..I PRAY NA STOP THE FLOODS LORD..YOU ARE POWERFUL AND MIRACULOUS GOD .LET PEOPLE TO DRAW NEARER TO OUR GOD AND PRAY FROM DEEPEST OF YOUR HEARTS..

Comments are closed.