నునే వంకాయ కూర|| తోటలో కోసిన వంకాయ కూర || YUMMY BRINJAL CURRY ||MustTry|| స్పెషల్ గుత్తి వంకాయ కర్రీ

నునే వంకాయ కూర|| తోటలో కోసిన వంకాయ కూర || YUMMY BRINJAL CURRY ||MustTry|| స్పెషల్ గుత్తి వంకాయ కర్రీ
Spread The Viralistఘుమ ఘుమ లాడే వంకాయ కూర| అదిరిపోయేరుచి అమోఘం

source

Recommended For You

About the Author: Country Foods

9 Comments

  1. బావుండం అన్న మీరు ఎట్లు ఉండారు?
    ఆ రాయలసీమ వాసన తగులుతాంది న్న ❤️❤️❤️

  2. I bought spices for this food yesterday! Thank you for the new videos. (We miss our Dallas TX friends from India who treat us as family. The spices will bring them to us.)

Comments are closed.