ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ പ്രേതങ്ങൾ | Top 5 Real Ghost Caught On Cctv Camera Malayalam | Haunted Web

Spread The ViralistTop 5 Real Ghost Caught On Camera In Malayalam | Yogi Babu’s Ghost Encounter | Haunted Web

Catch Me On Instagram 👇
https://www.instagram.com/hauntedweb

Facebook 👇
https://www.facebook.com/hauntedwebonline

Telegram 👇
https://t.me/hauntedwebonline

=================================

Music Credits::

Myuu

Ender Guney Music

=================================

-LIKE SHARE & SUBSCRIBE-

#ghost #camera #YogiBabuGhostEncounter
#afworld
#razinvisuals
#top5malayalam

source

Recommended For You

About the Author: Haunted Web

25 Comments

  1. As i stated at time stamp 00:13 this video (all ghost caught on camera videos) are made only for the entertainment purpose. I don't claim whether these videos are real or fake. It's up to you to decide.
    ഇനി ഒരിക്കലും അവർ ആ പരിസരത്തു പോവൂല്ല 🥺😱👇
    https://youtu.be/EBUyF8_erEc

  2. ഇതിൽ പകുതിയും video ഫേക്ക് ആണ്. 😂 ഇത്തരം video ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ video നിലവാരം കുറയും.😂

Comments are closed.